ทส. เชิญชวนร่วมประกาศเจตนารมย์ “ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์” เนื่องในวันสัตว์ป่าพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 3 มีนาคม 2563

วันนี้ เวลา 14.00 น. นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.2563 (World Wildlife Day 2020) ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยมี Ms. Dechen Tsering ผู้อำนวยการและผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ย้ำจุดยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรณรงค์ให้ประชาชนไม่กินเนื้อสัตว์ป่า รวมทั้งเรียกร้องให้

ทุกภาคส่วนทั้งประเทศไทยและนานาชาติร่วมมือกันต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอันเป็นภัยคุกคามส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและเป็นตัวกลางในการแพร่กระจายเชื้อโรคร้ายจากสัตว์สู่คนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งทำให้เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ดังเช่นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันสัตว์ป่าพืชป่าโลก หรือ World Wildlife Day มีที่มาจากการที่ประเทศไทยได้เสนอในที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ครั้งที่ 16 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันลงนามรับรองอนุสัญญา CITES เป็น“วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” (World Wildlife Day) และต่อมาที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 68

ในปีเดียวกัน ได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็น “วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกภายใต้องค์การสหประชาชาติ (United Nation World Wildlife Day) พร้อมทั้งเชิญชวนให้รัฐสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว โดยปีนี้ (2563) มีแนวคิดหลัก (Theme) คือ “Sustaining all life on Earth  – ร่วมสร้างความยั่งยืน เพื่อทุกชีวิตบนผืนโลก” ที่มุ่งให้เห็นว่า สัตว์ป่าและพืชป่าตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คน ล้วนเป็นองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนถือเป็นแนวทางที่สำคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ในการจัดงานในครั้งนี้ ทส.เน้นย้ำการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนว่าการใช้ประโยชน์ที่ขาดความสมดุลจะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและเป็นปัญหาที่ทั้งโลกต้องร่วมมือกันแก้ไข โดยใช้กรณีของการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่อันเกิดจากการบริโภคสัตว์ป่าที่ไม่เหมาะสมมาเป็นบทเรียนและกำหนดมาตรการในเชิงป้องกัน

 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้ร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สร้างความตระหนักแก่สังคมถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยถอดบทเรียนจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิดไนน์ทีน มาช่วยอธิบายให้เห็นว่าเชื้อโรคร้ายแพร่จากสัตว์สู่คนได้อย่างไร การบริโภคเนื้อสัตว์ป่าอย่างไม่เหมาะสมนั้นก่อให้เกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงได้อย่างไร และการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เป็นเหมือนพาหะที่นำโรคร้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งจนกระทั่งกระจายไปทั่วโลกได้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ที่มาให้ความรู้เรื่องโรคดังกล่าวและการป้องกันควบคุม ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

 และพันธุ์พืช ได้กำชับด่านตรวจสัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและตรวจตราการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด และรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนหยุดการบริโภคสัตว์ป่าที่อาจนำมาซึ่งโรคร้าย เป็นมาตรการเชิงป้องกันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า“อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจตลอดจนความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   และนวัตกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมควมรู้ด้านธรรมชาติวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม ผ่าน “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในอาเซียนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ทาง อพวช. รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญอย่าง

“วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก” (World Wildlife Day) ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์หลักของการก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า” ที่จะส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้มนุษย์มองเห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ และการกระทำของมนุษย์ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต หวังจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า ต่อไปในอนาคต”  

สำหรับกิจกรรมวันงานประกอบด้วย การเสวนาหัวข้อ “From Wild Meat to Virus : A Wake-up Call on Illegal Wildlife Trade – จากเนื้อสัตว์ป่ามาสู่เชื้อไวรัส : ถึงเวลาต้องร่วมมือต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ TRAFFIC ซึ่งเป็นองค์กรที่เฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ร่วมเสวนาการเปิดตัวโครงการรณรงค์ “No Ivory, No Tiger Amulets – ไม่พึ่งเขี้ยวงา”

ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และเยาวชน และนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานในประเทศไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน

เข้าร่วมงานด้วย ในการจัดงานครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้เข้มงวดต่อการเฝ้าระวังโรค Covid 19 ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานตามมาตรฐานการป้องกันโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด      

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *