นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 และ Asia Best Dimond Award 2020

วันที่ 26 กันยายน 2563 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร อตีตผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 ครั้งที่ 1 และ Asia Best Dimond Award 2020 ครั้งที่ 1 จัดโดยชมรมส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุม ตึก ทีโอที ซึ่งงานประกาศรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ตำแหน่ง ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และหัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top 10 VIP Golden Eagle of Asia ในสาขาผู้นำบริหารและพัฒนาองกรค์ดีเด่น รางวัล Asia Best Diamond Award 2020 ในสาขาผู้นำบริหารธุรกิจดีเด่นและ รางวัลอินทรีย์ทองแห่งเอเชีย จำนวน 3 สาขา คือ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น, ผู้ส่งเสริมด้านศาสนาดีเด่น, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น

โดยที่ผ่านมา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 บริษัทเมืองเศษฐกิจพอเพียง ยังได้มีการระดมการผลิตและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับพระภิกษุและพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิเช่น อาทิเช่น การจัดโครงการอุปสมบทสืบสานศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการไถ่ขีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองทั้งหมด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *