เจอเนสส์ คิดส์ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลดยับยั้งป้องกันเด็กๆช่วงโควิด-19

เจอเนสส์ คิดส์ ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลด ยับยั้ง ป้องกันเด็กๆ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด  ภายใต้โครงการเจอเนสส์ คิดส์ ร่วมกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยลด ยับยั้ง ป้องกันเด็กๆ และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในการบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพ และสุขอนามัย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลความสะอาดของร่างกาย อาหารเสริม เจลล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ให้เด็กๆ ในชุมชนในหลายจังหวัดทั้งกรุงเทพฯ จ.สกลนคร จ.อำนาจเจริญ และจ.น่าน เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ในช่วงเวลาต้องเผชิญกับโรคระบาดนี้ ตามพันธกิจของโครงการที่ว่า One Heart  One Hope One Mission เราจะร่วมเปลี่ยนชีวิตของผู้เยาว์ที่ด้อยโอกาสให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้  

              

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *