“CHALIT”จัด Team Building

ชลิต อินดัสทรีฯ จัดกิจกรรม Team Building มุ่งพัฒนาบุคลากร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การมีบุคลากรที่มีคุณภาพและความสามารถ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ของ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ของ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดกิจกรรม Team Building พัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร โดยนำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานกว่า 100 ชีวิต ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างความสามัคคี พัฒนาความคิดให้เกิดเรียนรู้การแก้ไขปัญหากันเป็นกลุ่ม ช่วยสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด กล่าวว่า การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK) เป็นกุญแจสำคัญของการสร้างงานคุณภาพ กว่า 30 ปี ที่ชลิต อินดัสทรีฯ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางชั้นนำของประเทศไทยและหนึ่งในผู้ส่งออกรายสำคัญของประเทศ ภายใต้แบรนด์ “POP” ซึ่งความยั่งยืนขององค์กรเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การผลิตสินค้าคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า

 “พนักงานทุกคนคือฟันเฟืองสำคัญต่อความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กร ชลิต อินดัสทรีฯจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้สามารถแข่งขันในในระดับสากลได้ สำหรับกิจกรรม Team Building พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร ให้บุคลากรมีความรักความสามัคคีมีเป้าหมายร่วมกัน สร้างทีมให้มีพลังและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น” นายชวิศ กล่าว

อาจารย์ วิชัย สมมิตร หัวหน้าทีมฝึก Ropes Course ให้ข้อมูลว่า กิจกรรมTeam Building สำหรับพนักงานชลิต อินดัสทรีฯ มีทั้งกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา และการแบ่งกลุ่มร่วมฐานกิจกรรมภาคสนามเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิด เคารพความคิดเห็นผู้อื่น ร่วมแก้ปัญหากันเป็นทีม และไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยแบ่งเป็น 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่

1.) Smart Frog (กบฉลาด): Multiple intelligences learn to respect each other ฐานให้เกิดการเรียนรู้ ให้เคารพความคิดเห็นและสิทธิของสมาชิกในกลุ่ม ช่วยเรื่องรู้จักความฉลาด

2. Golf Run (วิ่งลูกกอล์ฟ): Teamwork in speed condition learn to make a positive mistake ฐานกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม

3.) Raft (แพบก): Team in division of labour LEAN thinking ฐานให้เกิดทักษะการใช้แรงงานให้สัมพันธ์ไปกับความคิดของสมาชิกภายในกลุ่ม กระตุ้นให้เกิดความสามัคคี ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขทีมให้ดีขึ้น

4.) Trust Fall (ล้มตัวลงตาข่าย): Power of belief positive thinking in action ฐานนี้ช่วยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมง่าน อีกทั้งเพิ่มความกล้าให้กับตนเอง 

5.) Wall 380 (ปีนกำแพงสูง): Together we can do climb a high wall with your team teamwork in cross train ฐานนี้ช่วยเรื่องความสามัคคี การช่วยเหลือสนับสนุนกัน การแก้ปัญหา เรียนรู้การทำงานตามขั้นตอน (Plan Do Check Action) และการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค โดยการแบ่งเป็นทีม ช่วยกันปีนขึ้นไปบนกำแพงสูงจนสำเร็จสู่เป้าหมาย

ดังนั้น องค์กรต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาทีมงาน บุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่มีค่าที่สุดขององค์กรฯของเรา….

                                            ——————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *