กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง

        นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ภายใต้โครงการเคหสถานบ้านมั่นคง ในเรื่องบุคลากร ขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดทำบัญชี ระบบการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานสหกรณ์ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ภายใต้โครงการเคหสถานบ้านมั่นคง ผ่านโครงการสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง และโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง เพื่อแก้ปัญหาการจัดทำบัญชีเพื่อปิดบัญชีของสหกรณ์ และมอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแผนฝึกอบรมให้ความรู้ร่วมกันอย่างชัดเจน

        นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการบริหารงานโครงการบ้านมั่นคงในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการจัดตั้งสหกรณ์เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ตามการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบ้านมั่นคงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงมุ่งพัฒนาตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในการการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

          ————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *