รมช.มนัญญา โชว์ผลงานซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรของสหกรณ์ซึ่งนำมาจัดจำหน่ายในชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมี พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

 โครงการซูเปอร์มารเ์ก็ตสหกรณ์ โดยนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ริเริ่มให้พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดจําหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ อาหารแปรรูป และเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า สหกรณ์ได้มากขึ้น และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจําหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม อย่างทั่วถึง ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

     ทั้งนี้ ได้มีการนําร่องเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จํากัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนําการผลิต” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต ให้มีบทบาทหน้าที่ บริหารจัดการ รวบรวม แปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค ผ่านร้านค้าสหกรณ์ที่ทําหน้าที่เป็นจุดจําหน่ายและกระจายสินค้าตรงถึงผู้บริโภค

การดําเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จนถึงปัจจุบันสามารถเป็นช่องทางตลาดให้กับสินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในเมืองหลวงสามารถเข้าถึง สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเกษตรกร โดยได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐาน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้า ข้าว ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม กาแฟ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ผักและผลไม้ จากเครือข่ายสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง สําหรับสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ไข่ไก่เบอร์ 1 กล้วยหอมทองสด รวมทั้งผักและผลไม้

   นอกจากนี้แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนพัฒนาร้านค้า สหกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถขยายผลให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์สนใจและประสงค์เข้าร่วมดําเนินการ ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จํานวน 98 แห่ง ใน 42 จังหวัด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้การ บริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและร้านค้าสหกรณ์ เพื่อผลักดัน ให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจําหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดระบบสินค้าดีมีคุณภาพเข้าถึงประชาชน เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่นยืน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *