กมธ.แก้จนฯสว.แนะแผนฟื้นฟูชุมชนจากผลกระทบจากโควิด-19

กมธ.แก้จนฯ แนะรัฐนำเงินกู้บริหารแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้หนี้จากทุกกองทุน

กมธ.แก้จน วุฒิสภา แนะรัฐนำเงินกู้บริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กแก้หนี้โดยรวมหนี้จากทุกกองทุน และแก้ปัญหาใต้ ย้ำทุกโครงการควร ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่ใช่ภาครัฐคิดให้

          นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน วุฒิสภา แถลงเสนอแผนงานโครงการที่สนับสนุนเงินกู้ 4 แสนล้านบาทตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า รัฐบาลควรนำมาใช้บริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก โดยโครงการนี้ต้องเกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ ไม่ใช่ภาครัฐเป็นคนคิดลงไปให้ เพราะน้ำเป็นปัญหาใหญ่ของภาคการเกษตรประเทศไทย โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน

          จนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่สำคัญคือแก้ปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งปัจจุบัน มีกองทุนเกิดขึ้นมากและประชาชนเป็นหนี้ในหลายกองทุน จึงขอเสนอให้กองทุนหมู่บ้านเป็นเจ้าภาพ รวมหนี้กองทุนทุกกองทุนตามหมู่บ้าน เป็นก้อนเดียวและบริหารจัดการ และอีกส่วนนำไปช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสงบในระยะยาว

          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คณะกรรมกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนที่เป็นคนนอก ควรเป็นบุคคลที่เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีความจำเป็นแตกต่างกัน เชื่อว่าจะช่วย ให้การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามเป้าหมาย

          ขณะที่ นายพลเดช ปิ่นประทีป รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดโครงการ งบประมาณขณะนี้ต้องไม่ติดอยู่ในระบบของงบประมาณปกติ ควรบริหารจัดการในลักษณะของกองทุน อยากเห็นโครงการต่าง ๆ มุ่งไปที่การสร้างตำบลเข้มแข็ง

          ——————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.