อตส. ย้ำขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

อตส. ย้ำขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้ก้าวทันกับยุคสมัย           นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี ผ่านการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพและให้คำปรึกษาแนะนำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส โดยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสหกรณ์ได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการสมาชิกได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ก้าวทันกับยุคสมัยและตอบสนองกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Smart4M ซึ่งประกอบด้วย           -SmartManage สำหรับคณะกรรมการสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำวันอย่างรวดเร็ว จากทุกที่

Read more

ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรยั่งยืน สู่ความสำเร็จ “3 หมู่บ้านเกษตรกรรม” กว่า 4 ทศวรรษ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เผยความสำเร็จ “หมู่บ้านเกษตรกรรม” 3 แห่ง ตลอด 46 ปี สร้างความมั่นคงในอาชีพแก่เกษตรกร ลดความเสี่ยงตลาดผันผวน สร้างรายได้แน่นอน ปีละกว่า 1 ล้านบาทต่อครอบครัว มุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยต่อเนื่องทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันสู่ ‘เกษตรยั่งยืน’

Read more

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จัด Academy ผลักดันเกษตรกรไทย สู่ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) เน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ เสริมศักยภาพให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงและยั่งยืน คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ

Read more

ชป.เกาะติดแผนบริหารการเก็บน้ำปลายฝน-เตรียมรับฤดูแล้ง

ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการระบายน้ำ(กรุงเทพมหานคร) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นต้น เพื่อติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ

Read more

สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด นำนวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

สหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด นำนวัตกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีภารกิจในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์โดยการนำระบบบัญชี มาใช้บริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความโปร่งใส ส่งผลประโยชน์สู่สมาชิกและช่วยสร้างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ตั้งแต่การเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็งและเป็นมาตรฐาน สร้างธรรมาภิบาลด้านการเงินการบัญชีและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี เพื่อเป็นเครื่องมือให้สหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส มีมาตรฐาน ตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยในการวางแผนธุรกิจ และส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสหกรณ์โคนมกุยบุรี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่นำโปรแกรมเครื่องมือเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (CFSAWS:ss)และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร (FAS) ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารจัดการงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแม่นยำ

Read more

“ทวีศักดิ์ จุลเนียม” ครูบัญชีดีเด่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยึดหลักนำความรู้และประสบการณ์เป็นภูมิคุ้มกันความสำเร็จ ใช้ข้อมูลทางบัญชีนำทางชีวิต

 เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2566 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์ในการประกอบอาชีพว่า “ความรู้และประสบการณ์ คือภูมิคุ้มกันความสำเร็จในการดำรงชีวิต”ให้ความสำคัญกับการทำบัญชี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาด ใช้ความสำเร็จของตนเองเป็นต้นแบบ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร เยาวชน และชาวบ้านในชุมชนบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง           นายทวีศักดิ์ จุลเนียม เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2566 เปิดเผยว่า

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติวเข้มสมาชิกนิคมสหกรณ์บาเจาะ นราธิวาส จากพืชน้ำมันสู่”เกษตรปลอดภัย”

ไม่ได้มีไฮไลท์แค่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิต 45 ตันทะลาย/ชั่วโมงที่กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณกว่า 300 ล้านในการสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผลผลิตปาล์มจากเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมการปลูกในพื้นที่จ.นราธิวาสและใกล้เคียง สำหรับ”นิคมสหกรณ์บาเจาะ” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตและพื้นที่ดำเนินการอยู่ในท้องที่บางส่วนของ 9 ตำบล 4 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อ.เมือง อ.ยี่งอและอ.บาเจาะ จ.นราธิวาสและอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี รวมพื้นที่ทั้งหมด 87,419 ไร่           

Read more

BEDO จับมือ มรภ.สวนสุนันทา หนุน ชุมชน และ ผู้ประกอบการ ลงMOU ขับเคลื่อน“โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม”

BEDO จับมือ มรภ.สวนสุนันทา หนุน ชุมชน และ ผู้ประกอบการ ลงMOU ขับเคลื่อน“โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม”        นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความ ระหว่างชุมชน และผู้ประกอบการ ภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม” เมื่อ วันศุกร์ที่

Read more

กูรู  ชี้เทรนด์เกษตร นำ Big DATA  ผนึก AI เพิ่มประสิทธิผล

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur)” โอกาสให้เกษตรกรสามารถพัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ในการทำธุรกิจเกษตรอย่างอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายให้เครือข่ายเกษตรกรได้รับความรู้ต่อยอดเกษตรสมัยใหม่

Read more

กองทุนสิ่งแวดล้อมเปิดตัวกองทุน ThaiCI ติดปีกการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองทุนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดงานสัมมนาวิชาการกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖: เปิดตัวกองทุน ThaiCI (Thai Climate Initiative Fund) ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหม่ที่สนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย             นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “กองทุน ThaiCI

Read more