อธิบดีกรมหม่อนไหม ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายแผนการดำเนินงานและโครงการในจังหวัดแพร่

เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่  เพื่อติดตามผลดำเนินงานการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกรมหม่อนไหม ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน โดยมีนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 นายแดนชัย แก้วต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ และนายสุชาย ศิริมาตร ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การเร่งรัดขับเคลื่อนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายสู่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้เยี่ยมชมการผลิตพันธุ์หม่อน การผลิตไข่ไหมของศูนย์ฯ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

      นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 และปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึกอีกด้วย

                                                       ———————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *