สสว. จับมือหอการค้าไทย และ ม.หอการค้าไทย เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565

สสว. จับมือหอการค้าไทย และ ม.หอการค้าไทย เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ร่วมพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้ายุคใหม่

          นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565      โดยมี นายมานิต  จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย นางสาวมานา ปัจฉิมนันท์ หัวหน้าทีมโครงการ Next Normal และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.หอการค้าไทย ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

          นายวีระพงศ์ เปิดเผยว่า ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่  ทำให้เกิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากโรคระบาดโควิด-19 หรือ New Normal ทำให้สังคม เทคโนโลยี  ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภท จึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน

          จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือ Mind Set เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการให้มากขึ้น หรือเป็นรูปแบบบริการบน Platform ในรูปแบบ Business Model รูปแบบใหม่ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับการตลาด  เช่น อาหารเทรนด์สุขภาพ ชุดอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ปรับเปลี่ยนสู่ Digital Healthcare, Cloud Healthcare ,Telemedicine เป็นต้น

          นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565  โดยร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาวิธีคิดและแนวทาง การดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal

          “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 54 บริษัท จากทั่วประเทศ ทั้งเชิงวิชาการ  สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement ตลอดจนการปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ   ให้สามารถขายสินค้าบน platform โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในสาขาต่างๆ แนะนำตลอดจบโครงการ อีกทั้ง จะมีโอกาสได้ Business Matching กับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ เพื่อทำให้เป็นผู้ประกอบการ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด

                             ————————————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *