ครือซีพี-ซีพีเอฟ สนับสนุนทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรับปรุง รร. บ้านหนองเสมา จ.ลพบุรี   

       นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ  มอบหมายให้ นายสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือซีพี  เป็นผู้แทนมอบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 ชุด  เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด    รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารที่ชำรุด และสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 333,540 บาท  ให้โรงเรียนบ้านหนองเสมา จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุพัฒน์ บุญจง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสมา และส.ต.อ.หญิง ฉันทนี โดยคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสมา เป็นผู้แทนรับมอบ  

          การสนับสนุนทุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองเสมาในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่เครือซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมร้อยเรียงความดี ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามปณิธานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นพื้นฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้  ทำให้เด็กๆ สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาความคิดและทักษะด้านต่างๆ   

          ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองเสมา อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียน 101 คน มีผู้บริหาร ครูและนักการภารโรง รวม 11 คน โดยโรงเรียนมีแผนโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดและจำเป็นต่อนักเรียน แต่ขาดงบประมาณและทุนทรัพย์ ซึ่งโรงเรียนจะนำทุนฯ ไปจัดซื้ออุปกรณ์ ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

                             ———————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *