‘MTA’ประกาศผลรางวัล Marketing Award of Thailand

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประกวดแคมเปญการตลาด MAT Award มาเป็นเวลาต่อเนื่องอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานของนักการตลาดไทยที่ประสบความสำเร็จ และในปี 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองวาระที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มีอายุครบรอบ 55 ปี จึงได้มีการ Rebranding รางวัล เป็น “Marketing Award of Thailand” และได้มีการปรับกลุ่มรางวัล พร้อมปรับเกณฑ์และขั้นตอนการตัดสินรูปแบบใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการและคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายวงการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโลกการตลาดยุคใหม่

กลุ่มรางวัลใหม่ ถูกแบ่งออกตาม 4 Pillars หลัก ซึ่งเป็นหัวใจของการตลาดยุคใหม่ ดังนี้

Award Category 1Strategic Marketing

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์ สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฎิบัติการณ์ที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์

Award Category 2 : Brand Experience & Communication

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์ โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของ แบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่างๆ ส่งผลไปสู่การสนับสนุนสินค้าหรือบริการ กลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Award Category 3 : Innovations & Martech

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้าสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Award Category 4 : Sustainable Marketing

แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญ

และมี สุดยอดแคมเปญแห่งปี” อีก จำนวน 2 รางวัล คือ

Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี

สำหรับแคมเปญที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงกลยุทธ์ วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นผลงานที่สะท้อนความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการตลาดอย่างแท้จริง ผู้ชนะรางวัลนี้ คือผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากแต่ละกลุ่มรางวัล และได้รับการโหวตสูงสุด จากคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการสมาคมการตลาด และ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ

และ CMO’s Top Choice Award 

สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO เป็นรางวัลพิเศษที่ได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก 44 องค์กร ทั่วประเทศ และการแข่งขันสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา  ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จึงได้มีการจัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” ณ โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดยมีรายนามผู้ชนะรางวัล ดังนี้


Award Category 1: Strategic Marketing

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “Healthiness On The Go.. Sizzler To Go”

บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (Sizzler)

รางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “CPAC Farm Solution ฟาร์มสุข สร้างได้”

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ชื่อผลงาน “รองเท้านันยาง Have Fun ใหม่ ไม่ต้องผูกเชือก ลดการสัมผัสเชื้อโรค”

บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รางวัล Bronze Award มี 3 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “KING POWER TEAM POWER”

บริษัท KING POWER

ชื่อผลงาน “It’s Your Series”

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อผลงาน “The Last Parcel”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด      

Award Category 2 : Brand Experience & Communication

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “คูโบต้าฟาร์ม – สูตรสำเร็จ เกษตรแห่งอนาคต ผ่านฟาร์มสร้างประสบการณ์”

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

รางวัล Silver Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล

รางวัล Bronze Award มี 5 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “The Last Parcel”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ชื่อผลงาน “รองเท้านันยาง Have Fun สําหรับเด็กประถมโดยเฉพาะ”

บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ชื่อผลงาน “KBank X BLACKPINK”

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อผลงาน “รวมใจไม่ทิ้่งกัน”

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ชื่อผลงาน “Truck Tag”

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd

Award Category 3 : Innovations & Martech

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัล

รางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “เงินติดล้อให้บัตรด้วย

Ngern Tid Lor Public Company Limited

รางวัล Bronze Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “WIN BACK”

SB DESIGN SQUARE

ชื่อผลงาน “The 1 The Series แอ๊บรัก…ทักค่ะ”

The 1 – Central Group

Award Category 4 : Sustainable Marketing

รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “ไปรษณีย์ reBOX”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

รางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “SD Symposium 2020 – Circular Economy : Actions for Sustainable Future”

  Enterprise Brand Management Office, SCG

ชื่อผลงาน “Paper X แคมเปญ “เก่า แลก ใหม่” เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก”

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

รางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล

ชื่อผลงาน “Waste to Wealth”

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

CMO’s Top Choice Award สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO

ชื่อผลงาน “คูโบต้าฟาร์ม – สูตรสำเร็จ เกษตรแห่งอนาคต ผ่านฟาร์มสร้างประสบการณ์”

โดย บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี

ชื่อผลงาน “Healthiness On The Go.. Sizzler To Go”

โดย บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด (Sizzler)

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  รู้สึกซาบซึ้งและใคร่ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการตลาดที่สมาคมฯ ได้จัดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อร่วมกันยกย่องผลงานที่สร้างสรรค์ของนักการตลาดไทย และส่งเสริมให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาประเทศ

                                         —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.