DMT รับมอบใบรับรอง ISO45001 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รับISO45001 : ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT พร้อมรองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดทำระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 2566 เพื่อรับรองถึงความพร้อมในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติของพนักงาน และครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มของ DMT จากนายมนตรี ตั้งเติมสิริกุล (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย)   ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เมื่อเร็วๆ นี้

                                     ————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *