“มนพร” ร่วมแสดงความยินดี กทท. ครบรอบ 73 ปี สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดหารถตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช 36 ล้านบาท – เผยผลประกอบการ กกท.ครึ่งปี67 ทำลายสถิติโกยกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.34

กทท. จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 73 ปี มอบเงินบริจาคโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 36 ล้านบาท แจงผลประกอบการกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.34 เดินหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ สานต่อนโยบายท่าเรือสีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ได้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วน

              นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท. )ครบรอบ 73 ปี โดยได้มอบเงินสนับสนุนจัดหารถหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวช มอบให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี จำนวน 36,720,400 บาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อช่วยเหลือสตรีกลุ่มเสี่ยงผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารให้สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นผู้รับมอบฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงคมนาคมในนามรัฐบาล

นอกจากนี้ กทท. ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จำนวน 1,500,000 บาท วัดดอนทรายและโรงเรียนวัดดอนทราย สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย มัสยิดอิดารุลมีนา ชมรมผู้สูงอายุ กทท. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กทท. หน่วยงานละ 300,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท พร้อมเชิญชวนหน่วยงานภายนอกร่วมสมทบทุนให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนแทนการมอบกระเช้าแสดงความยินดีอีกด้วย ในการนี้มีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคมและประธานคณะกรรมการ กทท. คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ กทท. พร้อมด้วยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. คณะผู้บริหาร กทท. พนักงาน กทท. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำชุมชน ผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารโรงยิมเนเซียม PAT Arena

              สำหรับ“กทท. ถือเป็นองค์กรสำคัญที่มุ่งขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการให้บริการเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ควบคู่กับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ท่าเรือสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Decarbonization) จากกิจกรรมท่าเรือ โดยติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงพักสินค้าและอาคารในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ ส่งเสริมการใช้รถยกไฟฟ้า EV สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดทดแทน ลดมลพิษปัญหาฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน กทท. จะต้องเดินหน้าปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Transformation) โดยการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครบวงจร เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองท่าที่ทันสมัย เพิ่มศักยภาพรองรับธุรกิจพาณิชยนาวี การขนส่งโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบท่าเรือด้วย” รชค. มนพรฯ กล่าว

              ในส่วนของด้านการยกระดับการให้บริการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กทท. มีนโยบายสร้างรูปแบบธุรกิจและกิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้นำเข้า – ส่งออก เพื่อให้ท่าเรือกรุงเทพพัฒนาเป็น HUB ที่สำคัญของประเทศ โดยส่งเสริมให้ท่าเรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางการให้บริการร่วมกับท่าเรือเอกชนในแม่น้ำเจ้าพระยา (Chaophraya Super Port) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ร่วมกับภาคเอกชน อีกทั้งยังดำเนินโครงการเขตปลอดอากร (Bangkok Port Free Zone) สร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า คาดว่าจะมีรายได้จากการดำเนินการ 6-7 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ได้มีแผนในการขยายขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งตะวันตกเป็นท่าเรือกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automated Container Terminal) และโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport & Distribution Center) 

              ส่วนโครงการที่ยังต้องสานต่ออีกหลายโครงการตามนโยบายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Seamless Transport) ประกอบด้วย โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ลดปัญหาความแออัดจากการขนส่งบริเวณท่าเรือ รองรับการเติบโตด้านการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือชายฝั่งและทางรถไฟที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังในอนาคต รวมทั้งโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 2 ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังในโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อท่าเรือกรุงเทพและทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) เพื่อให้รถบรรทุกสินค้าสามารถระบายออกสู่ทางพิเศษอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว และโครงการพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก (Truck Parking) และการจองคิวรถบรรทุกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Truck Queuing) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับความคืบหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล ขณะนี้มีผลการดำเนินการสะสม ณ เดือนเมษายน 2567 คิดเป็น 27.25% ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป ในส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟและส่วนที่ 4 งานจ้างเหมาสร้างเครื่องจักรฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้รับจ้างเพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคา อย่างไรก็ตาม กทท. ได้ติดตามเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามแผนงานอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบงานส่วนอื่น และส่งมอบแล้วเสร็จทั้งโครงการฯ ได้ตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

              นอกจากนี้ กทท. ยังมีแนวทางในการพัฒนาท่าเรือภูมิภาคในส่วนของท่าเรือระนอง โดยพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเทียบเรือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนส่งชายฝั่งอันดามัน กลุ่ม BIMSTEC สนับสนุนแลนบริดจ์ และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้

สำหรับท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน กทท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการส่งออกสัตว์ปศุสัตว์ที่เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่อยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือและอำเภอเชียงแสนตามนโยบายของรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนมีรายได้จากการดำเนินโครงการฯ เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10 ล้านบาท

              สำหรับผลการดำเนินงานของ กทท. มีส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมร้อยละ 85.21 โดยหากพิจารณาตามประเภทของท่าเรือ พบว่า ธุรกิจ Deep Sea Port มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 86.34 และธุรกิจ River Port ร้อยละ 78.20 ด้านผลประกอบการในช่วงระยะเวลา 6 เดือนของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) มีเรือเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง รวม 7,230 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36 สินค้าผ่านท่า 58.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 และตู้สินค้าผ่านท่า 5.28 ล้าน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.77 มีรายได้สุทธิ 8,607 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.97 กำไรสุทธิ 4,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.34 เทียบกับปีก่อนหน้า

              อย่างไรก็ตามขณะนี้ กทท. ยังเป็นหนึ่งในรัฐวิสาหกิจที่นำรายได้นำส่งแผ่นดินสูงสุด 10 อันดับแรก โดย กทท. มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำ ภายใต้มาตรฐานสากล พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยในตลาดการค้าโลกผ่านโครงการพัฒนาท่าเรือที่สำคัญ อันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

                                                         ————————————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *