กยท. ร่วมกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินสว่าง จำกัด ลง (MOU) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์

กยท. ร่วมกับ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเนินสว่าง จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ นำร่องหยิบงานวิจัยการผลิตแผ่นรองเท้าจากยางธรรมชาติเพื่อลดการเกิดอาการรองช้ำ ของ กยท. ขยายผลสู่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีความพร้อม สามารถนำผลผลิตยางพาราในพื้นที่แปรรูปต่อยอดสร้างรายได้สู่สถาบันตนเองอย่างยั่งยืน             นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท. มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมยางที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา และมุ่งขยายผลการใช้ยางพาราในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศแล้ว ในอนาคตยังสามารถพัฒนาไปสู่การขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง นับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และการลงทุนอุตสาหกรรมยางของประเทศ          

Read more

บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย)ฉลองครบ1ปีความสำเร็จด้วยพันธกิจเพื่อมุ่งสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงและมั่นคงในระยะยาว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด (AIAIMT) ฉลองครบรอบ 1 ปี ในการดำเนินธุรกิจ กับความสำเร็จในการให้บริการด้านการลงทุนและนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าผลักดันธุรกิจประกันชีวิตสู่ New Era ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิต ลิงค์ ตอบโจทย์รอบด้านทั้งเรื่องการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน           บลจ.เอไอเอ (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของ เอไอเอ ประเทศไทย และบริหารจัดการเงินลงทุนในกองทุนรวมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ของ เอไอเอ

Read more