ครม. ไฟเขียวโครงการประกันรายได้ยาง ระยะ 3 เทงบกว่า 10,000 ลบ. เตรียมจ่ายเงินชดเชย ธ.ค. 64 นี้พร้อมตั้ง “กุลเดช” เป็นประธานบอร์ด


คณะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 เทงบ 10,065.69 ล้านบาท ให้เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศกว่า 1.8 ล้านราย เตรียมจ่ายเงินชดเชยรายได้ 2 งวดแรกให้ชาวสวนยางภายในเดือน ธันวาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง”นายกุลเดช
พัวพัฒนกุล” เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนคนเก่าที่หมดวาระ

            นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วม โดยที่ประชุมเห็นชอบผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,880,458 ราย

ทั้งนี้โดย แบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28 บาท

อย่างไรก็ตามโดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกและงวดที่ 2 ของเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2564 ภายในเดือนธันวาคม 2564 นี้ หลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 จนครบทั้ง 6 งวด ซึ่งจากนี้คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงจะออกประกาศราคากลางในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรต่อไป

          “สถานการณ์ราคายางในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางที่ดีและสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตั้งไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ราคายางมีเสถียรภาพ เพื่อให้เกษตรชาวสวนยางมีรายได้ที่มั่นคง ช่วยสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันนี้ กยท. ยังได้ดำเนินโครงการและมาตรการคู่ขนานเพื่อแก้ปัญหาราคายาง เช่น โครงการชะลอการขายยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกร เป็นต้น”นายณกรณ์ กล่าว

      นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายกุลเดช พัวพัฒนกุล เป็นประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนท่านเก่าที่ครบวาระซึ่งแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการบริหาร ด้านประวัติ เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2501 ปัจจุบันอายุ 63 ปี ประวัติการศึกษา จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                                      ————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *