ภาพยนตร์โฆษณาร้อยเรียงความดีสู่สังคม “ความกตัญญู” โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับประทานรางวัลประชาบดี

ภาพยนตร์โฆษณาร้อยเรียงความดีสู่สังคม “ความกตัญญู” โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับประทานรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สาขาสื่อทางเลือก จากผู้แทนพระองค์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ประทานรางวัล “ประชาบดี” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น รวมถึงสื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยากลำบาก ในการนี้ ภาพยนตร์โฆษณาร้อยเรียงความดีสู่สังคม “ความกตัญญู” โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับประทานรางวัลประชาบดี ประเภทสื่อสร้างสรรค์ สาขาสื่อทางเลือก โดยมี นายวรวิทย์ หวังอารยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

          ทั้งนี้ รางวัลประชาบดี จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ด้วยพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จประทานรางวัล หรือทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานรางวัล “ประชาบดี” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จัดโดย กระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคคล องค์กรและสื่อ ที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1. เสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากที่ประกอบคุณงามความดี ดูแลช่วยเหลือสังคม และ 2. ส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส

สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่นปลูกฝังค่านิยมแห่งความกตัญญู และรณรงค์ให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเชื่อมั่นในคุณค่า “ความกตัญญู” ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศในการดำเนินธุรกิจและเป็นรากฐานของค่านิยมองค์กร “3 ประโยชน์” ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเครือฯ โดยภาพยนต์โฆษณาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นคุณธรรมกตัญญูภายใต้แนวคิด ‘ความกตัญญูทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้…เป็นไปได้’ ถ่ายทอดเป็นเรื่องราวภาพยนตร์สั้น เรื่อง “กตัญญู…เท่าชีวิต” เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจลงแข่งวิ่งมาราธอนด้วยขาเพียงข้างเดียว เพราะความรักที่เธอมีต่อพ่อและต้องการดูแลพ่อของเธอ สุดท้ายแล้ว ความกตัญญูทำให้เธอชนะใจทุกคนและชนะการแข่งขันด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้าน รวมถึงหมอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันได้เข้ามาให้การช่วยเหลือเธอและพ่อ เรื่องราวเหล่านี้ได้ส่งต่อเพื่อให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตั้งคำถามและคิดถึงคุณค่าของคุณธรรมกตัญญู อันเป็นรากฐานความดีในสังคมไทย และร่วมกันปลูกฝังเมล็ดพันธุ์นี้ให้เติบโตในจิตใจของเราทุกคน ให้ความกตัญญูเป็นรากฐานที่สร้างสรรค์สังคมและโลกนี้ให้สวยงามอย่างยั่งยืนต่อไป

คลิกเพื่อรับชมภาพยนตร์กตัญญู>> https://www.youtube.com/watch?v=ZTZaQTbpNiM&t=2s

                              ——————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *