“กยท.”ลงMOU”เอชวี ฟิลลา”วิจัยน้ำยางข้นครีมสู่อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด

กยท. ลง MOU กับ บริษัท เอชวี ฟิลลา จำกัด  การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อศึกษาสมบัติของน้ำยางข้นครีม ต่อยอดสู่อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด หวังลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

            นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)กล่าวถึงความสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ครั้งนี้ว่า กยท. เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศไทยทั้งระบบอย่างครบวงจร และมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนางานวิจัยด้านยางพารา โดยเฉพาะการนำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง

ทั้งนี้โดยนโยบายของ กยท. เน้นการบริหารจัดการและใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่ง กยท. เล็งเห็นว่า ความร่วมมือดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ยางของไทย เป็นหนึ่งในระดับโลก ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการใช้เทคโนโลยีการผลิตน้ำยางข้นครีม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากและสถาบันเกษตรกรสามารถผลิตเองได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง

ส่วนการดำเนินงานหลังจากนี้ กยท. และ บริษัท เอชวี ฟิลลา จะดำเนินการศึกษาวิจัย ทดสอบสมบัติของน้ำยางข้นครีม และน้ำยางคอมพาวนด์ที่ผลิตจากน้ำยางข้นครีม รวมถึงทดลองขึ้นรูปเส้นด้ายยางยืดจากน้ำยางคอมพาวนด์ที่ได้ในระดับห้องปฏิบัติการก่อน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นด้ายยางยืดจากน้ำยางข้นครีมในระดับโรงงาน และศึกษากระบวนการผลิต วิธีการปรับสายการผลิตให้เหมาะสม รองรับกับน้ำยางคอมพาวนด์จากน้ำยางข้นครีมที่ใช้ โดยไม่กระทบกับกระบวนการผลิตเดิมของโรงงาน ซึ่งเมื่อศึกษาจนได้ผลถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จึงค่อยนำไปปรับใช้ระดับโรงงานผลิตการผลิตเส้นด้ายยางยืดต่อไป

ด้าน นายวิรัช วิวัฒนขจรสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชวี ฟิลลา จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯเห็นถึงความสำคัญของน้ำยางข้นครีมมาใช้ในกระบวนการผลิตเส้นด้ายยางยืด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของบริษัทฯ จากจุดเด่นของน้ำยางข้นครีม อันได้แก่ การที่น้ำยางข้นครีมสามารถผลิตให้มีปริมาณเนื้อยางแห้งได้สูงถึง 65 เปอร์เซ็นต์ มีความเสถียรสูง และมีการกระจายตัวของอนุภาคยางในช่วงกว้าง ซึ่งเป็นสมบัติที่เหมาะสม สำหรับการนำไปผลิตเป็นน้ำยางคอมพาวนด์ เพื่อแปรรูปเป็นเส้นด้ายยางยืดคุณภาพดีต่อไปได้ อีกทั้งทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง ด้วยการนำน้ำยางข้นครีมที่ผลิตโดยสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมาใช้ประโยชน์ เพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบยางในประเทศสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  

————————————————————————–

                                 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *