กรมส่งเสริมสหกรณ์ชูสหกรณ์ประสบความสำเร็จในการแก้หนี้ให้สมาชิก

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด  สหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จ แก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ตามโครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนจากกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด  ซึ่งเป็นสหกรณ์ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการดูแลส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ ภายใต้โครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” และได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นที่เสนอเข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ปี 2565 ประเภทร่วมใจแก้จน โดยมี นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ นายคําจันทร์ ดาลม ประธานกรรมการสหกรณ์ นางสาวนิ่มนวล ศรีรักษา ผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

         โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้พบปะสมาชิกสหกรณ์ที่มาต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร โดยได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โครงการ สนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงการจัดอบรมถ่ายทอด ความรู้แก่ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิก 

อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้สหกรณ์อยู่แบบพอเพียง มีการทำไร่ ทำสวน ให้ครอบครัวได้มีอาหารบริโภคได้เพียงพอ และสามารถต่อยอดนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ เน้นการทำการเกษตรผสมผสาน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้แบบหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี โดยนำแนวทางไปขับเคลื่อนในสหกรณ์ รวมทั้งมีการช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการของสหกรณ์ ดูแลทุกข์สุขของสมาชิก

         จากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มอาชีพในโครงการ “แก้จน พ้นหนี้ วิถีคนเซกา” ประกอบด้วย 1. กลุ่มอาชีพการเลี้ยงสุกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (คนเลี้ยงหมูสหกรณ์) 2. บูธกลุ่มนาเฮา ผลิตข้าวอินทรีย์ 3. บูธกลุ่มเกษตรผสมผสาน ได้แก่ กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกดอกดาวเรือง กลุ่มปลูกโกโก้กลุ่มปลูกเงาะและทุเรียน กลุ่มผู้เลี้ยงปลา 4. บูธสมาชิกโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรในสังกัดสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

ทั้งนี้โดยนายวิฑูรย์ กุลไพศาล อายุ 34 ปี หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีที่ดินทำการเกษตรของครอบครัว จำนวน 8 ไร่ แบ่งทำนา จำนวน 1.5 ไร่ สวนยางพารา จำนวน 2 ไร่ พื้นที่ที่เหลือปลูกเมล่อน และองุ่น จำนวน 5 โรงเรือน นอกจากนี้ ยังแบ่งพื้นที่เพื่อทำสวนอาหาร สาหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย โดยมีผลผลิตทางเกษตร ได้แก่ เมล่อน องุ่น ยางพารา สำหรับเมล่อนและองุ่น มีช่องทางการจำหน่ายที่สวนอาหาร โดยมีผู้ซื้อมาซื้อถึงแหล่งผลิต และช่องทางจำหน่ายออนไลน์ และในส่วนของยางพารานำไปขายที่ลานยางในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

        สำหรับสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2520 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 2,087 ราย มีทุนดำเนินงานกว่า 43 ล้านบาท ธุรกิจหลักของสหกรณ์ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และธุรกิจรับฝากเงิน  สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร โดยมีพืชหลักที่สำคัญได้แก่ ยางพารา ข้าว ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีการส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่   

          ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกจึงมีแนวคิดที่จะให้สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเซกาจากการปลูกยางพาราหรือ ปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นการทำเกษตรแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานของความพอเพียง ตามคำกล่าวที่ว่า“เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *