กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลึกกำลังขับเคลื่อนความร่วมมือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ ปนป.12 สถาบันพระปกเกล้า ผลักดัน “1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ”

ช่วยคนพิการ: นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป) รุ่นที่ 12 กลุ่มวัว นำทีมเข้าเข้าพบหารือ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้บริหารกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) โดยมี ดร.ฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ นางสาวลำใย ท่าน้ำตื้น ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เข้าร่วมหารือเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled” ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับ โครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” เป็นโครงการฯ ที่นักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสอาชีพคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  อีกทั้งลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการในสังคมไทยในมิติต่างๆ ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว ได้มีการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานองค์กรคนพิการและคนพิการด้าน Digital Marketing ให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์  การพัฒนาแพ็คเกจจิ้ง และการพัฒนาการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคนพิการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวสนับสนุนโครงการ“C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” ในทุกมิติและกรมฯ จะร่วมขับเคลื่อนกับสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เพื่อขยายผลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยจะนำโมเดลตัวอย่างของโครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” ไปปรับใช้เพื่อสนับสนุนให้คนพิการไทยสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ได้ตั้งไว้

ดร.ฉัตรชัย  ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” โดยได้เข้าไปร่วมในการจัดหาช่องทางการตลาดในห้างค้าปลีก (Modern Trade) ให้กับผลิตภัณฑ์ของคนพิการโดยผ่านตัวแทนองค์กรคนพิการ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ในกลุ่มของเซ็นทรัล และได้เตรียมแผนนำร่องการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ในร้าน Good Goods เซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทย มีสมาชิกห้างค้าปลีก (Modern Trade) ชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ แมคโคร โลตัส ซีพีออลล์ เดอะมอลล์ ซึ่งสมาคมฯ จะนำโครงการฯ ของ นักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว สถาบันพระปกเกล้า เป็น Role Model ให้กับสมาชิกในการร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานองค์กรคนพิการ ภายใต้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการฯ ให้นำไปสู่ “1 บริษัท ดูแลอย่างน้อย 1 องค์กรคนพิการ” ในอนาคต

นางสาวชยาภา วงศ์สวัสดิ์ ประธานนักศึกษา ปนป.12 กลุ่มวัว กล่าวเชิญชวนหากหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปอยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์คนพิการสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ “C.H.A.N.C.E for Friend : Friend for Disabled (โอกาสเพื่อเพื่อน)” ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) หรือ Facebook : ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

 ————————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *