กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง

          ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          สำหรับความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,501 แปลง จากเป้าหมาย 5,250 แปลง โดยแบ่งเป็นแปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร 1,101 แปลง กรมการข้าว 2,101 แปลง กรมปศุสัตว์ 117 แปลง กรมประมง 29 แปลง การยางแห่งประเทศไทย 136 แปลง กรมหม่อนไหม 17 แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัด 2,637 แปลง หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของแปลงที่เข้าร่วม มีผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจังหวัด อนุมัติแล้วจำนวน 1,029 แปลง ทำ MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 534 แปลง และดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว 183 แปลง” ดร.ทองเปลว กล่าว

          ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการโอนเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำการให้เสร็จสิ้น ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และคาดว่าภายในวันที่ 20 กันยายน 2564 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ

          ———————————————-

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *