กระทรวงเกษตรฯ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนาม MOU เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตร ยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพ    การันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนาม MOU เดินหน้าปฏิรูปภาคเกษตร ยกระดับเกษตรกรสู่มืออาชีพ    การันตีด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

          นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนของหน่วยงานลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบ ZOOM

            เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายหลัก โดยครอบคลุมถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เช่น นโยบายการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก และนโยบายการส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up เป็นต้น ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมให้เกษตรกรมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้ได้รับการรับรองความรู้ตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพที่เกษตรกรได้รับจะช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ในระยะต่อไป พร้อมทั้งจะเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต บรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ได้ต่อไป

            ด้าน นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) กล่าวว่า สคช. มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล ซึ่งการลงนาม MOU ในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ด้านอาหารปลอดภัย ตลอดจนสร้างการรับรู้และผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อนำไปสู่การยกระดับและสร้างศักยภาพบุคลากรทางด้านเกษตรของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สถาบันฯ พร้อมผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคน ผลิตนวัตกรรมด้านการเกษตรใหม่ ๆ สอดรับการปรับเปลี่ยนของโลกอนาคต และสนับสนุนคนในอาชีพให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

            สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายขับเคลื่อนร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในเครือข่ายของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพด้านการเกษตร ดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งขับเคลื่อนการฝึกอบรมผ่านระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สร้างการรับรู้ และยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ทำร่วมกันให้เป็นที่แพร่หลาย ยกระดับมาตรฐานในการประกอบอาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับสมรรถนะกำลังคนด้านการเกษตรของประเทศไทย พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การเป็นต้นแบบมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

                                     ———————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *