“KAsset” จับมือพันธมิตรระดับโลก “Lombard Odier” มุ่งสู่การลงทุนที่ยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำกองทุนรวมไทย

ร่วมลงนาม :นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 5 จากขวา) ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 4 จากขวา) นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ที่ 3 จากขวา) มร.อูแบร์ เคลเลอร์

Read more

เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ ภายใต้โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายใต้โครงการ “เอไอเอ เพื่อก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ – AIA New Leg New Life” ต่อเนื่องเป็นปีที่

Read more

ทิพยประกันภัย ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 222 วันมาฆบูชา

นางวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา พร้อมกัลยาณมิตรธรรม จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 222  เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสานพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์

Read more

เมืองไทยประกันชีวิต เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดพิธีสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้ากวนอู และ 5 พญาเทพเจ้ามังกร พร้อมเชิดมังกรชมพู ประจำปี 2567

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ  นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ   ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสลิล ล่ำซำ นายภูมิชาย  ล่ำซำ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อม    นางสาวกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ และนางสาววรลักษณ์  ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท

Read more