กรุงเทพประกันภัย โดดเด่นด้าน ESG ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับสูงสุด AAA

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากผลการประเมินในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2566 ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นหนึ่งในจำนวน 34 บริษัทจาก 193 บริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่ากรุงเทพประกันภัยมีความโดดเด่นด้านการมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นอย่างดี

Read more